SERVICES

LAYUNIN NAMIN ANG MAGIGING MAHUSAY !

Nagbibigay ng maraming mga serbisyo sa pag-translate ng maraming lenggwahe

Anumang Lenggwahe Anumang Tawag ☎ .
1. English → Multi-nasyonal na lenggwahe
Kami ay nagbibigay ng maraming serbisyo sa lahat ng ibang mga lenggwahe. .
2. Multi-nasyonal na lenggwahe → English
Kami ay nagbibigay ng maraming serbisyo sa lahat ng ibang mga lenggwahe. .

3. Multi-nasyonal na lenggwahe → Korean
English, French, German, Spanish, Russian, Arabic, Japanese, Chinese, atbp. .
4. Korean → Multi-nasyonal na lenggwahe
English, French, German, Spanish, Russian, Arabic, Japanese, Chinese, atbp. .

Teknikal Translation

Ang nakikitang serbisyo ay mapagkatiwalaan. Marami sa mga nangungunang kompanya at mga ahensiya ng gobyerno ang kumilala sa aming pagiging mahusay at propesyonal. Pinapangako namim sa aming mga kleyente na makapagbigay ng mahusay na mga serbisyo sa larangan ng translation. .
 • Proseso sa Pag-translate
 • 1. Magtanong at kumonsulta tungkol sa translation.

  Ang konsultasyon ng mga kleyente tungkol sa mga presyo, petsa na makapag-deliver at ang proseso sa pag-translate kasunod ang maiging pagsusuri ng data

 • 2. Presyo sa quote

  Presyo sa mga quote at mga detalye ng proyekto ay ipapadala matapos ang konsultasyon

 • 3. Ang kompirmasyon nga kleyente tungkol sa proyekto

  Ang pagtanggap ng email galing sa kleyente upang magpatuloy o pagtanggap ng PO

 • 4. Translation

  Ang proyekto ay i-assign sa isang project manager/team ng (mga) translator at gagawin ito alinsunod sa nakatakdang iskedyul.

 • 5. Proofreading at editing

  Matapos ang pag-translate ay babasahin at titingnan ito upang masiguro na tama ang ginagamit na mga termino, nilalaman, typo errors at pagiging eksakto sa translation, at ito ay ikukumpara sa orihinal na file.

 • 6. Proofreading ng isang native speaker

  Maaring basahin din ito ng isang native speaker kung kakailanganin ng kleyente, matapos ang naunang pagbasa ng isang project manager na naka-assign sa proyekto

 • 7. Delivery

  Ang translation ay i-dedeliver sa pamamagitan ng email kapag natapos na ito

 • 8. Pagsusuri ng kleyente

  Ang pagsuri ng kleyente at ang kanilang feedback sa natapos na translation

 • 9. Ang kasiyahan ng klyente at ang pagbigay serbisyo matapos ang proyekto

  Ang kleyente ay magpa-follow up matapos sila magbigay ng feedback sa trabaho, susuriin ng dalawang beses ng KCT ang nadeliver na translation, i-edit kung kinakailangan at magpapadala uli ng final na version sa kleyente

 • 10. Magbigay ng invoice

  Ang invoice ay ipapadala sa pamamagitan ng email

 • 11. Bayad

  Babayaran ng kleyente ang invoice sa pamamagitan ng PayPal o wire transfer sa anumang petsa na nakasaad sa quotation

Sabay-sabay / Magkasunod na Interpretasyon

Maaring kontakin kami ng mas maaga tungkol sa iskedyul ng sinuman sa 300 naming nga mga interpreters ..
 • Proseso sa Pag-interpet
 • 1. Magtanong at kumonsulta tungkol sa translation.

  Isang personal na konsultasyon ang ibibigay sa oras, lugar, mga lenggwahe, nilalaman, manonood, kagamitan, at ang mga bayad sa serbisyo, atbp. .

 • 2. Pagsusuri sa proyekto ng interpretasyon

  Hanapin ang tamang interpreter para sa proyekto sa pamamagitan ng pagsuri sa client-oriented project analysis model

 • 3. Ipapadala ang quotation at kasama ang resume ng interpreter (nakatago ang pangalan)

  Ipadala ang blind resume ng interpreter at ang quotation para sa kleyente na nakaayon sa serbisyong ibibigay at ang gagamiting kagamitan (opsyonal)

 • 3. Ang kompirmasyon nga kleyente

  Ipa-stand by lamang ang interpreter hanggang sa matanggap ang PO o mag-kompirma ang kleyente matapos ang pagsusuri

 • 5. Kunin ang mga reperensya sa pag-interpret

  Kunin ang mga reperensya galing sa kleyente at ibigay ang mga ito sa interpreter upang masuri at makapaghanda sa pag-interpret at masigurado na tama ang ibibigay na interpretasyon.

 • 6. Dalhin ang interpreter sa lugar kung saan mag-iinterpret

  Ang interpreter ay darating sa lugar sampung minuto bago ang kaganapan at kakausapin niya ang taong namumuno pagkatapos ay maari na siyang magbigay ng interpretasyon

 • 7. Gumawa ng invoice- ang bayad ay dapat maunang i-settle kung gagamit ng credit card

  Ipadala ang invoice sa kleyente

 • 8. Ayusin ang babayaran sa serbisyo

  Babayaran ng kleyente ang invoice sa pamamagitan ng PayPal o wire transfer sa anumang petsa na nakasaad sa quotation

Website Localization / Globalization

Ang World Wide Web ay sadyang binabago ang mundo, nababawasan ang limitasyon sa bawat bansa at nakakatulong ito sa komunikasyon sa buong mundo dahil ito ay nagiging parte na sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng website na may maraming lenggwahe ay napaka-importante at nakakatulong na mai-promote at maipakilala ang iyong negosyo sa mga potensyal na mga kleyente sa buong mundo. Kaya napaka-importante na mabigyan pansin at atensyon ang pagpili sa nararapat na mga salitang gagamitin. Upang mabigay ang pangangailangan at ang inaasahan ng aming mga kleyente, sinisiguro ng Korea Chonha Translation Company na ang lahat ng website translation ay binabasa ng isang native speaker sa naka-target na lenggwahe. At sa karagdagan pa, sinusuri namin ng maigi ang orihinal na mga webpage upang ang desinyo at ang haba ng texto ay magiging natural tingnan sa pahina. .
 • Proseso sa Pag-translate
 • 1. Magtanong at kumonsulta tungkol sa translation.

  Naka-customize na konsultasyon sa URL website, kailangang (mga) lenggwahe, partikular na field kung saan nangangailangan ng translation sa website (o naunang seleksyon ng file) at petsa ng delivery ayon sa proseso ng pag-translate sa maraming mga lenggwahe

 • 2. Pagsuri sa website

  Naka-customize na pagsusuri sa data ayon sa client-oriented web analysis model

 • Magpapadala ng quotation pagkatapos masuri ng maigi ang file ng proyekto

 • 4. Ang kompirmasyon ng kleyente tungkol sa proyekto

  Ang pagtanggap ng email galing sa kleyente upang magpatuloy o pagtanggap ng PO

 • 5. Glossary at training

  Ihanda ang glossary sa pamamagitan ng pagsuri sa web data at gumawa ng training para sa proyekto

 • 6. Translation

  Ang proyekto ay i-assign sa isang project manager/team ng (mga) translator at gagawin ito alinsunod sa nakatakdang iskedyul.

 • 7. Mid-project Q & A

  Sisiyasatin ang tamang paggamit sa termino, hindi tamang kontexto, mga nakaligtaan, typo error

 • 8. Tech/language proofreading

  Babasahin ang Tech/ lenggwahe ng isang native speaker

 • 9. Build/compile/test/DTP (opsyonal)

 • 10. Editing

 • 11. Final Q & A

 • 12. Pagsusuri at feedback ng kleyente

 • 13. Final delivery

 • 14. TM wrap-up & project assessment